Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa klienta

Jeśli dotychczas nie byłeś klientem MPEC SA w Bielsku Podlaskim, a dokonałeś słusznego wyboru i realizujesz inwestycję przyłączenia swojego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, rozpoczęcie dostawy ciepła powinno poprzedzić:

  • określenie warunków przyłączenia (wniosek)
  • podpisanie umowy o przyłączenie;
  • podpisanie umowy sprzedaży ciepła.

Opłaty za ciepło

Podstawą rozliczeń za dostarczone ciepło jest Taryfa dla ciepła MPEC SA Bielsk Podlaski stanowiąca zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 7 - 15

                                             Regulamin
             korzystania z usług publicznych świadczonych przez
                 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
                    Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim..I. Postanowienia ogólne.

                                                 § 1
Regulamin określa zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim oraz jego obowiązki wobec odbiorców usług.

                                                 § 2
Regulamin sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z  późn. zmianami), ustawy   z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne   (Dz. U. z  2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami) i wydanych na tej podstawie przepisach wykonawczych.

                                                § 3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o MPEC S.A. lub Spółce należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

                                                 § 4
1. Usługą    publiczną,  świadczoną przez MPEC S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb  mieszkańców  miasta Bielsk Podlaski w zakresie zaopatrzenia w ciepło.  
2. Na usługi publiczne określone w ust. 1 składają się następujące elementy:
1/ przyłączanie podmiotów do sieci ciepłowniczych,
2/ sprzedaż odbiorcom ciepła wyprodukowanego we własnych źródłach,
3/ świadczenie usług przesyłowych.
3. Spółka posiada koncesje na:
   1/ wytwarzanie ciepła Nr WCC/187/344/U/OT-7/98/AS z dnia 6 października 1998 r. (z późn. zmianami),
   2/ przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/203/344/U/OT-7/98/AS z dnia 6 października 1998 r. (z późn. zmianami).

II. Zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej S.A.

                                                   § 5

1.MPEC S.A.  świadczy  usługi  publiczne określone w § 4 ust. 2 na   podstawie  umów  zawieranych z odbiorcami.    
2. Umowy zawierane są na podstawie ustawy Prawo energetyczne wraz z wydanymi do   tej ustawy przepisami wykonawczymi oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Spółka nie może odmówić zawarcia umowy, jeżeli ubiegający się o zawarcie umowy posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego dostarczone ma być ciepło i spełnia ustalone na podstawie przepisów warunki przyłączenia do systemu ciepłowniczego będącego we władaniu MPEC S.A., a równocześnie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostawy ciepła.

                                                 § 6
Umowy sprzedaży ciepła przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.  zawierają postanowienia dotyczące :
1. Przedmiotu umowy i zakresu świadczonych usług dla odbiorców.
2. Miejsca i warunków dostarczania i odbioru ciepła, w tym :
a/ lokalizację obiektów, do których będzie dostarczane ciepło  oraz przeznaczenie   dostarczanego ciepła,
b/ wielkość zamówionej mocy cieplnej, obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła  i  tabele  regulacyjne  oraz szczegółowe warunki i terminy wprowadzania zmian ustaleń w tym zakresie,
c/ rodzaj nośnika ciepła i jego parametry dla warunków obliczeniowych,
d/ terminy  rozpoczęcia  dostarczania  ciepła  do  obiektów  oraz szczegółowe warunki   ustalania  terminów  rozpoczynania i przerywania dostarczania  ciepła w celu ogrzewania i dla innych potrzeb,
3. Praw i obowiązków stron.
4. Miejsca rozgraniczenia eksploatacji urządzeń lub instalacji.
5. Zasad zmiany mocy zamówionej.
6. Standardów jakościowych obsługi odbiorców ciepła.
7. Warunków płatności, rodzajów opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania.
8. Warunków wstrzymania dostawy ciepła.
9. Przejawów siły wyższej.
10. Odpowiedzialności stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
11. Opłat dodatkowych obciążających odbiorcę i zasad udzielania bonifikat.
12. Czasu, na który umowa zostaje zawarta i warunków jej rozwiązania.

                                                 § 7
Sprawy takie jak:
1/ podział odbiorców na grupy taryfowe,
2/ rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat,
3/ stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej,
4/ zasady wprowadzania  zmiany cen i stawek opłat

- określa „Taryfa dla ciepła” zatwierdzona decyzją administracyjną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

                                                 § 8

1. Sezonem grzewczym jest okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
2. Terminy włączenia i wyłączenia ogrzewania ustala odbiorca.  
3. Spółka dokonuje rozpoczęcia lub przerwania  dostawy  ciepła, na pisemny wniosek obiorcy, w trybie określonym w umowie sprzedaży ciepła.
4. Podgrzewanie wody wodociągowej odbywa się  przez cały rok z wyjątkiem przerwy na remont urządzeń i sieci ciepłowniczej.

                                                § 9
Procedura    podłączenia    obiektów    do    zasilania   z  sieci ciepłowniczej   Spółki i  zawierania   umów o dostarczanie ciepła jest następująca :
1. Złożenie przez odbiorcę wniosku o określenie warunków przyłączenia do  sieci   ciepłowniczej Spółki  na minimum 9 miesięcy przed planowanym terminem dostawy ciepła (wzór wniosku do pobrania w Spółce).
2. Wydanie odbiorcy warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej (zapewnienie zapotrzebowanej mocy cieplnej) oraz projektu umowy o przyłączenie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.              
3. Zawarcie z odbiorcą umowy o przyłączenie do  sieci ciepłowniczej (umowa rozstrzyga do czyich obowiązków należą zadania wymienione w ust. 4 i 6 i na czyj koszt są realizowane).
4. Wykonanie projektu technicznego przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
5. Zatwierdzenie  przez Spółkę projektu technicznego przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
6. Wykonanie  przyłącza i węzła cieplnego zasilającego w ciepło przyłączany obiekt.
7. Odbiór techniczny przyłącza i węzła cieplnego zasilającego w ciepło przyłączany obiekt.  
8. Wystąpienie przez odbiorcę z  wnioskiem (zleceniem) o rozpoczęcie dostawy  ciepła.
9. Zawarcie  umowy sprzedaży ciepła.
10.  Rozpoczęcie dostawy ciepła zgodnie z zawartą umową.

                                                 § 10
1. Odbiorca ma obowiązek nieodpłatnie umożliwiać , w obrębie swoich nieruchomości, budowę lub rozbudowę sieci ciepłowniczych i przyłączy oraz należących do Spółki instalacji odbiorczych za węzłem grupowym, określonych w:
a/ warunkach przyłączenia - w przypadku nowych odbiorców,
b/ planie, o którym mowa ust. 6 - w przypadku istniejących odbiorców.
2. Odbiorca udostępnia pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie urządzeń pomiarowych, regulacyjnych i armatury, stanowiących elementy przyłącza do węzłów cieplnych lub instalacji odbiorczych w obiektach tego odbiorcy, a także pokrywa koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc  zainstalowanych urządzeń, jeśli umowa o przyłączenie lub umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej. W przypadku odpłatnego udostępnienia pomieszczeń lub nieruchomości, koszty ich najmu zwiększają stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe u tego odbiorcy.
3. MPEC S.A. ma obowiązek powiadomienia odbiorcy o planowanych terminach prac, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyprzedzeniem minimum  14 - dniowym umożliwiającym odbiorcy przygotowanie nieruchomości do przeprowadzenia tych prac. Zasady powiadamiania odbiorcy o planowanych pracach powinny być określone w umowie  o przyłączenie zawieranej z odbiorcą.
4.  Koszty przyłączania do sieci ciepłowniczej określa się na podstawie :
a/ nakładów na budowę przyłączy,
b/ nakładów na rozbudowę sieci ciepłowniczej, niezbędnej do funkcjonowania przyłączy.
5. Koszty  przyłączania  do   instalacji odbiorczych za węzłem grupowym określa się na podstawie nakładów na budowę i rozbudowę instalacji należących do MPEC S.A.
6. Ponoszone przez  Spółkę nakłady na przyłączanie do sieci ciepłowniczej, o której mowa w ust. 4, mogą być pokrywane ze środków własnych Spółki i środków obcych, w sposób określony w uchwalonym przez Radę Gminy Bielsk Podlaski planie zaopatrzenia w ciepło, a w przypadku braku planu - w obowiązującym w Spółce planie gospodarczym, którego częścią jest plan rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej oraz przyłączania do tej sieci nowych  obiektów.
7. Szczegółowe zasady  finansowania  i pokrywania kosztów przyłączy i węzłów cieplnych określa umowa o przyłączenie. Spółka może pobierać opłaty za przyłączenie do sieci według stawek opłat określonych w taryfie dla ciepła.


III. Obowiązki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Spółka Akcyjna wobec odbiorców usług.

                                                   § 11


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jest zobowiązane między innymi do :
1. Niezawodnego i ciągłego dostarczania  ciepła z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych według standardów przewidzianych prawem energetycznym.
2. Informowania odbiorcy o :
  - terminach planowanych przerw w dostarczaniu ciepła przewidzianych na  wykonanie prac w źródle ciepła lub sieci ciepłowniczej, co najmniej na 3 dni przed przerwą, jeżeli umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej,
  -  zaistniałych awariach sieci ciepłowniczej  i przewidywanym terminie przywrócenia normalnych warunków dostarczania ciepła, informacja winna być podana indywidualnie każdemu odbiorcy.
3. Udostępnienia, na żądanie odbiorcy, danych o średnich parametrach sieci mierzonych w źródle ciepła w czasie dostawy ciepła.
4. Umożliwienia odbiorcy uzupełnienia wody w instalacjach odbiorczych w czasie ich eksploatacji według cen nośnika ciepła zawartych w taryfie dla ciepła i ilości wynikających ze wskazań wodomierzy lub ustalonej w inny sposób określony umową.
5. Niezwłocznego  sprawdzenia  zgłoszeń  odbiorcy o zakłóceniach w dostawie ciepła.
6. Usunięcia zakłócenia w dostawie ciepła w terminie jak najkrótszym.
7. Udzielenia bonifikat i upustów w opłatach określonych w umowie.
8. Usunięcia własnym kosztem i  staraniem szkód powstałych  przy  konserwacji   lub naprawach urządzeń  Spółki,  zainstalowanych  na obiektach i na terenie odbiorcy oraz szkód spowodowanych uszkodzeniem lub wadliwym działaniem urządzeń.
9. Umożliwienia  odbiorcy  kontroli  parametrów  wody  sieciowej   i  instalacyjnej   oraz wskazań ciepłomierza.

IV. Postanowienia końcowe.

                                                § 12
Regulamin oraz jego zmiany obowiązują po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

                                                § 13
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie i nie unormowanych w  zawieranych przez Spółkę umowach z odbiorcami ciepła mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne  wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami).

Bielsk Podlaski, dnia 31 lipca 2009 r.Data zatwierdzenia Regulaminu przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.


                                                  Zarządzenie Nr 355/09
                                          Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
                                               z dnia 21 sierpnia 2009 roku

O FirmieObsługa klientaOgłoszeniaPomoc